Legislation code 27/QĐ-UBND
Issuing date 08/01/2018
Published time 08/01/2018
Signer Cao Huy
Subject Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation