Legislation code 11/NQ-HĐND
Issuing date 22/07/2015
Published time 22/07/2015
Signer Điểu k'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation