Legislation code 159/KH-UBND
Issuing date 10/04/2018
Published time 10/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Kế hoạch Triển khai Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation