Legislation code 198/KH-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation