Legislation code 197/KH-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation