Quy hoạch - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 1019/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh 16/06/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
2 925/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi huyện Đắk Song giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh 02/06/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 915/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động - ngân sách, kế hoạch mua sắm đấu thầu, danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng cho năm tài chính 2016 và 6 tháng năm 2017 của dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (3EM)

UBND tỉnh 01/06/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
4 920/QĐ-UBND Quyết định về việc phân khai diện tích trồng rừng thay thế cho các chủ rừnggắn với từng dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng UBND tỉnh 01/06/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 914/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 01/06/2017 Có hiệu lực Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 880/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 30/05/2017 Chưa có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
7 Số:843/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

UBND tỉnh 23/05/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8 Số: 828/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung vật nuôi chính vào Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Đắk Glong đến
năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

UBND tỉnh 19/05/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 802/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 12/05/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 718/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 27/04/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 713/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 26/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
12 703/QĐ-UBND

Quyết định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ

UBND tỉnh 26/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 713/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 26/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
14 689/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
15 687/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án ‘‘Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025’’ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/04/2017 Có hiệu lực Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 695/QĐ-HĐ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/04/2017 Có hiệu lực Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 697/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
18 677/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh 20/04/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 671/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

UBND tỉnh 20/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
20 662/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh