QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 71/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị tại Thông 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
2 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
3 373/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 UBND tỉnh 15/03/2018 Trần Xuân Hải
4 370/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 14/03/2018 Trần Xuân Hải
5 367/QĐ-UBND Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, nguồn vốn thông báo sau (nguồn vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh thông qua)
UBND tỉnh 13/03/2018 Trần Xuân Hải
6 2060/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/03/2018 Cao Huy
7 320/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 07/03/2018 Trương Thanh Tùng
8 297/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018 UBND tỉnh 01/03/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 125/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật tỉnh Đắk Nông từ năm 2012 định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 08/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
10 201/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
11 201/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải
12 168/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 31/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 131/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 25/01/2018 Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải
14 131/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 25/01/2018 Trần Xuân Hải
15 101/KH-UBND Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 UBND tỉnh 22/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 98/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2018 UBND tỉnh 19/01/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
17 99/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 19/01/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
18 98/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 UBND tỉnh 19/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 99/QĐ-UBND

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 91/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Nam Dong để thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thông 2 UBND tỉnh 18/01/2018 Phó Chủ tịch tỉnh Trương Thanh Tùng