QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 119/BC-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I, năm 2018

UBND tỉnh 21/03/2018 Nguyễn Bốn
2 116/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2018) và nhiệm vụ tuần 12 Văn Phòng UBND tỉnh 21/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
3 104/BC-UBND Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017
UBND tỉnh 14/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 105/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2018

UBND tỉnh 14/03/2018 Cao Huy
5 90/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 01/3/2018) và nhiệm vụ tuần 10 UBND tỉnh 07/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
6 174/BC-VPUBND Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Văn Phòng UBND tỉnh 07/03/2018 Ngô Xuân Lộc
7 511/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và Xây dựng kế hoạch năm 2018 (lần 2)

UBND tỉnh 27/09/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
8 491/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Đắk Nông trong 09 tháng đầu năm 2017

UBND tỉnh 15/09/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
9 444/BC-UBND

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

UBND tỉnh 31/08/2017 Nguyễn Bốn
10 416/BC-UBND

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

UBND tỉnh 08/08/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
11 354/BC-UBND

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016;  Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vànhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

UBND tỉnh 30/06/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
12 302/QĐ-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

UBND tỉnh 09/06/2017 Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 185/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017

UBND tỉnh 11/04/2017 Nguyễn Bốn
14 544/BC-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

UBND tỉnh 25/11/2016 Nguyễn Bốn