Quy hoạch - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 931/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 02/06/2017 Có hiệu lực Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 294/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 02/06/2017 Có hiệu lực
3 763/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh 08/05/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 464/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

UBND tỉnh 22/03/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 87/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 28/02/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
6 75/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình khởi sự doanh nghiệp năm 2017

UBND tỉnh 24/02/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7 26a/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ;Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2017

UBND tỉnh 17/01/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
8 77/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 13/01/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh