QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 185/KH-UBND Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 20/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 177/KH-UBND Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020 UBND tỉnh 18/04/2018 Trần Xuân Hải
3 159/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025  UBND tỉnh 10/04/2018 Nguyễn Bốn
4 565/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 12/03/2018 Nguyễn Bốn
5 74/KH-UBND Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị tỉnh Đăk Nông năm 2018 UBND tỉnh 26/02/2018 Trần Xuân Hải
6 77/KH-UBND

Triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025

UBND tỉnh 26/02/2018 Cao Huy
7 32/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu

UBND tỉnh 22/01/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ sô hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/01/2018 Cao Huy
9 734/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 731/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 28/12/2017 Phó Chủ tịch UBND Cao Huy
11 730/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 28/12/2017 Phóc Chủ tịch UBND Cao Huy
12 685/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20 CTr/TU, ngày 07/8/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

UBND tỉnh 14/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 630/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 06/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 588/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 534/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 06/10/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
16 53-KH/TU Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 21/9/2017 thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 07-CTr/TU ngày 16/3/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông Tỉnh ủy 21/09/2017 Ngô Thanh Danh
17 484/KH-UBND

Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

UBND tỉnh 13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 452/KH-UBND Kế hoạch cải thiện Thiết chế pháp lý của tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 UBND tỉnh 08/09/2017 Phó Chủ tịch UBND Cao Huy
19 452/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 08/09/2017 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 436/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2021

UBND tỉnh 24/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh