QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 119/BC-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I, năm 2018

UBND tỉnh 21/03/2018 Nguyễn Bốn
2 71/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị tại Thông 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng
3 101/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 UBND tỉnh 19/03/2018 Phó Chủ tịch Cao Huy
4 373/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 UBND tỉnh 15/03/2018 Trần Xuân Hải
5 370/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 14/03/2018 Trần Xuân Hải
6 104/BC-UBND Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017
UBND tỉnh 14/03/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 105/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2018

UBND tỉnh 14/03/2018 Cao Huy
8 367/QĐ-UBND Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, nguồn vốn thông báo sau (nguồn vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh thông qua)
UBND tỉnh 13/03/2018 Trần Xuân Hải
9 2060/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/03/2018 Cao Huy
10 565/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 12/03/2018 Nguyễn Bốn
11 90/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 01/3/2018) và nhiệm vụ tuần 10 UBND tỉnh 07/03/2018 Phạm Ngọc Tuyển
12 320/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 07/03/2018 Trương Thanh Tùng
13 297/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018 UBND tỉnh 01/03/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 74/KH-UBND Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị tỉnh Đăk Nông năm 2018 UBND tỉnh 26/02/2018 Trần Xuân Hải
15 77/KH-UBND

Triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025

UBND tỉnh 26/02/2018 Cao Huy
16 125/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật tỉnh Đắk Nông từ năm 2012 định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 08/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
17 201/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
18 201/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải
19 168/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 31/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
20 131/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 25/01/2018 Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải