QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2005/QĐ-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 19/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 588/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 30/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 1690/QĐ-UBND Điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, quy đinh tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh, đối với Công ty Cà phê Đức Lập, Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông UBND tỉnh 23/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 1494/QĐ-UBND

Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 ban hành Bảng tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 13/09/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 1318/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk G’long

UBND tỉnh 11/08/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
6 1308/QĐ-UBND

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 09/08/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7 1300/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017

UBND tỉnh 08/08/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 1071/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 29/06/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 06/QĐ-UBND

Kế hoạch triển khai chương trình quốc phòng, chống  bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

UBND tỉnh 04/01/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
10 1928/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 04/11/2016 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
11 407/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 21/09/2016 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 1584/QĐ-UBND Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 UBND tỉnh 27/07/2016 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 1292/QĐ-UBND Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 về việc chỉ định tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh UBND tỉnh 27/07/2016 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 14/2016/QĐ-UBND Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 về việc ban hành các quy định quản lý Nhà nước các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 13/04/2016 Nguyễn Bốn
15 2671/CTr-UBND Chương trình số  2671/CTr-UBND ngày 11/6/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 11/06/2015 Nguyễn Đức Luyện
16 512/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh 14/04/2015 Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh
17 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch, Điều chỉnh, bổ sung Khu du lịch sinh thái Văn hóa – lịch sử Nâm Nung

UBND tỉnh 08/01/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
18 1151/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Văn hóa Tà Đùng

UBND tỉnh 05/08/2014 PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ
19 993/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung

UBND tỉnh 08/07/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
20 1584/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch di tích lịch sử văn hóa Thắng cảnh cụm thác Dray Sap – Gia Long, xã Đăk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

UBND tỉnh 28/11/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn