Quy hoạch - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 1019/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh 16/06/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
2 931/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 02/06/2017 Có hiệu lực Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 915/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động - ngân sách, kế hoạch mua sắm đấu thầu, danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng cho năm tài chính 2016 và 6 tháng năm 2017 của dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (3EM)

UBND tỉnh 01/06/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
4 920/QĐ-UBND Quyết định về việc phân khai diện tích trồng rừng thay thế cho các chủ rừnggắn với từng dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng UBND tỉnh 01/06/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 802/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 12/05/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
6 763/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh 08/05/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
7 671/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

UBND tỉnh 20/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
8 662/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/04/2017 Có hiệu lực Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 632/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

UBND tỉnh 14/04/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 185/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017

UBND tỉnh 11/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn
11 598/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017 dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 10/04/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
12 475/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 24/03/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
13 464/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

UBND tỉnh 22/03/2017 Có hiệu lực Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 87/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 28/02/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
15 75/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình khởi sự doanh nghiệp năm 2017

UBND tỉnh 24/02/2017 Có hiệu lực Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
16 26a/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ;Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2017

UBND tỉnh 17/01/2017 Có hiệu lực Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
17 52/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 11/01/2017 Có hiệu lực Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 544/BC-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

UBND tỉnh 25/11/2016 Có hiệu lực Nguyễn Bốn