QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 131/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 25/01/2018 Trần Xuân Hải
2 23/2017/NQ-HĐND Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Hội đồng nhân dân tỉnh 14/12/2017
3 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình, dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu quốc gia  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 30/05/2017 Trần Xuân Hải
4 695/QĐ-HĐ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 2417/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 28/12/2016
6 1355/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng trung tâm thị trấn Đắk Song, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 01/11/2016 Trần Phương
7 903/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

UBND huyện Đắk Glong 14/06/2016 Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong
8 201/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Nam Dong tỷ lệ 1/5.000, huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 03/02/2016
9 11/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội đồng nhân dân tỉnh 22/07/2015 Điểu k'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 1065/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 16/07/2015 Nguyễn Bốn
11 728/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh 21/05/2015 Nguyễn Bốn
12 132/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn huyện Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/01/2015 Lê Diễn
13 2084/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

UBND tỉnh 05/12/2013 Nguyễn Bốn
14 1292/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 14/08/2013 Lê Diễn
15 131/QĐ-UBND

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 23/01/2013 Lê Diễn
16 661/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil đến năm 2030

UBND tỉnh 31/05/2012 Lê Diễn
17 630/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/05/2012 Lê Diễn
18 19-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/11/2011, của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND huyện Đắk Glong 15/02/2012 Bí thư Huyện ủy Đặng Văn Tin
19 160/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch số 1 - Khu du lịch sinh thái rừng Đắk G'lung

UBND tỉnh 26/01/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
20 940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 17/07/2008 Đặng Đức Yến