QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1545/SKH-TTXTĐT Danh mục những công việc, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 01/08/2018 Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 1731/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương và dự toán Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh 31/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
3 1320/QĐ-UBND

Kế hoạch triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

UBND tỉnh 14/08/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
4 2984/HD-UBND

Hướng dẫn thực hiện Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 09/06/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
5 703/QĐ-UBND

Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 01/12/2016 của Chính phủ

UBND tỉnh 26/04/2017 Nguyễn Bốn Chủ tịch UBND tỉnh
6 625/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 UBND tỉnh 12/04/2017 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 191/QĐ-UBND

Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh 01/02/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh