Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
21 17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018

14/12/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
22 18/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

14/12/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
23 14/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011 – 2017 trên địa bàn tỉnh

14/12/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
24 15/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và dân cư, giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh 14/12/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
25 13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

14/12/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
26 33/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông

14/11/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
27 12/NQ-HĐND

Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
28 11/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
29 10/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
30 09/NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
31 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch ba lạo rừng tỉnh Đắk Nông

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
32 05/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
33 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
34 04/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-Cpngayf 18/7/2016 của Chính phủ.

26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
35 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử đụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đăk Nông.   26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
36 01/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn
37 08/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018

21/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
38 07/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

21/07/2017 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
39 56/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 31/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn
40 38/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh