Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
41 39/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
42 40/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
43 41/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
44 42/2016/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
45 43/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập và thành lập thôn mới thuộc xã Đắk Nia, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
46 44/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
47 35/2011/NQ-HĐND Nghị quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
48 47/2016/NQ-HĐND Nghị quyết xác định chiều sâu vành đai Biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực Biên giới tỉnh Đắk Nông 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
49 49/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
50 50/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
51 51/NQ-HĐND Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
52 52/NQ-HĐND Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
53 53/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
54 54/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
55 55/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
56 26/2016/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
57 27/2016/NQ-HĐND Nghị quyết thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
58 28/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đổi với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
59 04/2012/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
60 30/NQ-HĐND Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh