Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
61 15/NQ-HĐND Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
62 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
63 12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
64 33/2015/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình làm việc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 31/08/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
65 04/2015/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
66 05/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
67 06/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
68 07/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
69 08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
70 09/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
71 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
72 03/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

 

22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
73 11/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
74 26/NQ-HĐND Nghị quyết thông nhất chủ trương danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý, giai đoạn 2016 - 2020 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
75 27/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách tỉnh và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển năm 2015 của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

 

18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
76 29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
77 30/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
78 23/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
79 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
80 25/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh