Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
81 08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
82 09/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
83 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
84 03/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

 

22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
85 11/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
86 26/NQ-HĐND Nghị quyết thông nhất chủ trương danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý, giai đoạn 2016 - 2020 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
87 27/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách tỉnh và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển năm 2015 của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

 

18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
88 29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
89 30/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
90 23/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
91 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
92 25/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
93 31NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015

 

18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
94 32/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
95 33/2014/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
96 34/2014/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuyển tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
97 36/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
98 37/2014/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
99 38/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
100 39/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh