NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
81 24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một phần Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
82 25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
83 26/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
84 27/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
85 28/2015/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
86 29/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
87 30/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
88 32/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019

 

10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
89 34/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
90 35/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
91 37/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
92 38/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
93 39/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
94 SỐ 48/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
95 13/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
96 14/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
97 15/NQ-HĐND Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
98 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
99 12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
100 33/2015/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình làm việc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 31/08/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh