Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
121 36/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận trung tâm xã Quảng Khê thuộc huyện Đắk Glong đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
122 37/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, thành lập thôn mới xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
123 38/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
124 39/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về Chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
125 40/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
126 41/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
127 42/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
128 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 18/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
129 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 18/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
130 05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
131 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
132 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
133 09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
134 11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
135 13/2013/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
136 14/2013/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Cơ động, Phòng không, Pháo binh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2017 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
137 15/2013/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
138 17/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong thành lập huyện Đức Xuyên, tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
139 18/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
140 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết vè việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng đô thị Gia Nghĩa

 

19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh