NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
121 36/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
122 37/2014/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
123 38/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
124 39/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
125 40/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
126 41/2014/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020" tại tỉnh Đắk Nông 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
127 42/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, thành lập thôn mới của các xã Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk G'Long; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
128 38/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
129 28/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
130 35/2014/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp các ngành bậc học trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
131 43/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
132 44/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp trên địa bàn tỉnh

 

18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
133 08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2014 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
134 07/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
135 16/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quy định cơ cấu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
136 15/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
137 17/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thù lao của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
138 14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết sô 37/2011/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
139 13/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nôn 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
140 11/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh