NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
141 09/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
142 12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014) 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
143 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
144 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 08/04/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
145 19/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án triển khai xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh tại các trường học mầm non trung học phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2016 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
146 25/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
147 33/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
148 34/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2016 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
149 31/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
150 29/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
151 32/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
152 28/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
153 30/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Thông qua Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
154 26/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
155 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
156 35/2013/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của HĐND tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
157 36/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận trung tâm xã Quảng Khê thuộc huyện Đắk Glong đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
158 37/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, thành lập thôn mới xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
159 38/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
160 39/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về Chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh