Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
141 13/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nôn 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
142 11/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
143 09/2014/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
144 12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014) 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
145 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
146 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 08/04/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
147 19/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án triển khai xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh tại các trường học mầm non trung học phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2016 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
148 25/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
149 33/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
150 34/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2016 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
151 31/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
152 29/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
153 32/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
154 28/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
155 30/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Thông qua Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
156 26/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
157 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
158 35/2013/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của HĐND tỉnh Đắk Nông 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
159 36/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận trung tâm xã Quảng Khê thuộc huyện Đắk Glong đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
160 37/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, thành lập thôn mới xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh