Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
141 22/NQ-HĐND

Nghị quyết vè việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng đô thị Gia Nghĩa

 

19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
142 12/2013/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
143 16/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới một số đơn vị cấp xã thuộc các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh Đắk Nôn 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
144 21/2013/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013 - 2020 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
145 07/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 12/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
146 22/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
147 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
148 25/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
149 26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
150 34/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013

 

20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
151 35/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
152 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
153 28/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
154 29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
155 38/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết vềviệc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trê

 

20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
156 23/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
157 30/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
158 31/2012/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
159 32/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
160 33/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh