Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
161 36/2012/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
162 37/2012/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
163 39/2012/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
164 40/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Chương trình và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2013

 

20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
165 41/2012/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 - 2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
166 42/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh