Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
161 26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
162 34/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013

 

20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
163 35/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
164 27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
165 28/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
166 29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011-2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
167 38/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết vềviệc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trê

 

20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
168 23/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
169 30/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
170 31/2012/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
171 32/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
172 33/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
173 36/2012/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
174 37/2012/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
175 39/2012/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Nông 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
176 40/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua Chương trình và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2013

 

20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
177 41/2012/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 - 2016 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
178 42/2012/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 20/12/2012 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh