Legislation code 01/2017/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 07/08/2017
Signer Lê Diễn
Abstract Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation