Legislation code 02/2017/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 07/08/2017
Signer Lê Diễn
Abstract Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử đụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đăk Nông.  
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation