Legislation code 03/2017/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 07/08/2017
Signer Lê Diễn
Abstract

Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation