Legislation code 05/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 26/07/2017
Signer Lê Diễn
Abstract

Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation