Legislation code 06/2017/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 07/08/2017
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Abstract

Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch ba lạo rừng tỉnh Đắk Nông

Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation