Legislation code 10/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 26/07/2017
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Abstract

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation