Legislation code 12/NQ-HĐND
Issuing date 26/07/2017
Published time 26/07/2017
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Abstract

Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation