Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 55/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 21/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 22/2015/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 23/2015/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 29/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 30/2015/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 14/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
9 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 11/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
11 27/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách tỉnh và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển năm 2015 của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

 

18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
12 23/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 25/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
14 38/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
15 16/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quy định cơ cấu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014) 16/07/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
17 25/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
18 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 18/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
19 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 18/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
20 12/2013/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh