Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 38/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 39/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 40/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 41/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 44/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
6 53/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 15/12/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 04/2012/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 32/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
9 33/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
10 19/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
11 27/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
12 32/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019

 

10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 19/10/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
14 03/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

 

22/07/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
15 26/NQ-HĐND Nghị quyết thông nhất chủ trương danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý, giai đoạn 2016 - 2020 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
16 24/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
17 34/2014/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuyển tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
18 36/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
19 37/2014/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
20 41/2014/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020" tại tỉnh Đắk Nông 18/12/2014 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh