Nghị Quyết

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 27/2016/NQ-HĐND Nghị quyết thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31/08/2016 Có hiệu lực Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
2 28/2015/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 10/12/2015 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 26/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 19/12/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
4 15/2013/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh
5 21/2013/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013 - 2020 19/07/2013 Có hiệu lực Điểu K'Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh