Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018
cms-publish-date 04/05/2018 | 10:39  | cms-view-count: 2883

Ngày 2/5/2018, UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018. Với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng người dân tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giói và các thôn, bon/buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường sự tham gia của cơ sở và cộng đồng vào các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát cộng đồng vói các hoạt động của Chương trình.
Theo Kế hoạch này, nội dung chương trình đào tạo gồm 2 đợt:
Đợt 1: Đào tạo tập huấn nhóm cộng đồng chủ yếu là người dân, với nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm: Kỹ thuật trông trọt và cách phòng trị bệnh ở một số cây trồng trên địa bàn tỉnh; Các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong khâu lập kế hoạch; tổ chức thực hiện; Xây dựng hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất trong nông thôn; Phổ biến các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2017-2020.
Đợt 2: Đào tạo, tập huấn nhóm cán bộ cơ sở, với nội dung đào tạo bồi dưỡng gồm: Quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu; Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã (đối với dự án HTCSHT); Qui chế lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình 135; Quản lý tài chính và thanh quyết toán nguôn vốn Chương trình 135; Quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế; Công tác kiểm tra, giám sát, báo kết quả thực hiện Chương trình 135.

Để Kế hoạch này đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng