Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020
cms-publish-date 07/05/2018 | 10:36  | cms-view-count: 2619

Ngày 7/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em về lao động trẻ em. Đối tượng hướng đến là Trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ trẻ em; người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức.
Theo Kế hoạch này, nội dung thực hiện gồm: 
Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; Triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng của Chương trình; tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp cho cộng đồng, trường học, người sử dụng lao động, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp, người làm công tác trẻ em cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ưu tiên đội ngũ thanh tra viên về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật;
Thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em: Hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp; Trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật về kiến thức, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; Hỗ trợ người sử dụng lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật.
Để kế hoạch này đạt kết quả cao, UBND tỉnh chỉ đạo:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức triển khai thí điểm Mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Lao động Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; 

Công an tỉnh kiểm tra, xử lý việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn phù hợp với Kế hoạch triển khai Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 -2020. Bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để thực hiện kế hoạch; kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thí điểm Mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em.

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông, giáo dục pháp luật, chính sách về lao động trẻ em cho người lao động, đặc biệt cho người lao động chưa thành niên.

Huy Hoàng