Đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
cms-publish-date 09/05/2018 | 03:33  | cms-view-count: 2777

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông (thuộc Sở Tư pháp) thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thực hiện theo quy định hiện hành. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu, nộp lại con dấu cũ theo đúng quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại đây

M.L