Triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo thống nhất trong tháng 6/2018
cms-publish-date 10/05/2018 | 09:46  | cms-view-count: 2964

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 về việc triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện việc khởi tạo và cung cấp tài khoản sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai sử dụng thống nhất trong tháng 6 năm 2018; hỗ trợ và tổng hợp khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ trong quá trình sử dụng phần mềm. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã; các Sở, Ban, ngành căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn hạ tầng công nghệ thông tin phần mềm chủ động nâng cấp, trang bị mới thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc triển khai, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao.

Xem chi tiết tại đây.

XR