Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phiên họp tháng 4 năm 2018
cms-publish-date 17/05/2018 | 02:37  | cms-view-count: 2173

Sáng 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phiên họp tháng 4 năm 2018, để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan cùng tham dự. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì.

Tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến đối với các văn bản dự thảo cụ thể: Đề án sơ bộ thành lập 02 khu rừng đặc dụng Bắc Đắk Nông và Nam Đắk Nông; Tờ trình số 82/TTr-STC ngày 07/5/2018 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo số 68/BC-SNV ngày 29/3/2018 của Sở Nội vụ về việc rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định thành phố thuộc tỉnh, thị xã thuộc tỉnh của thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk R'lấp và Đắk Mil; Tờ trình số 149/TTr-SNV ngày 17/4/2018 của Sở Nội vụ về việc đề nghị đổi tên Bon Phung thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức thành tên Bon Đắk N'Jút; Tờ trình số 139/TTr-SNV ngày 11/4/2018 của Sở Nội vụ về việc giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2018 tỉnh Đắk Nông; Tờ trình số 140/TTr-SNV ngày 11/4/2018 của Sở Nội vụ về việc giao biên chế công chức; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Tờ trình số 169/TTr-SNV ngày 27/4/2018 của Sở Nội vụ về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp tại cuộc họp, qua đó, đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn chỉnh các dự thảo văn bản, trình UBND tỉnh ban hành.

Song Nguyên