Kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC), hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018
cms-publish-date 31/05/2018 | 10:54  | cms-view-count: 2658

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018.

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 10 thành viên là công chức của các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh do ông Lê Quy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy; công tác quản lý nhà nước về phân cấp; tình hình hoạt động xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động hành chính; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước; công tác quy hoạch và sử dụng đất; việc đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các nhiệm vụ phát sinh khác trong quá trình kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Thời gian kiểm tra từ tháng 7 đến hết tháng 9/2018. Trưởng Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra, lựa chọn đối tượng kiểm tra theo thẩm quyền, thời gian kiểm tra phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trong tháng 11/2018.

XR