Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tư pháp
cms-publish-date 01/06/2018 | 08:37  | cms-view-count: 2339

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND và Quyết định số 830/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
Theo đó:
Tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc Lĩnh vực Quốc tịch. Trong đó, gồm: Thủ tục hành chính áp dụng chung 1 thủ tục là Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; Thủ tục hành chính cấp tỉnh 03 thủ tục: Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam; Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước.
Tại Quyết định số 830/QĐ-UBND, ngày 31/5/2018 Công bố 23 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc Lĩnh vực Chứng thực. Trong đó: Thủ tục áp dụng chung 08 thủ tục; Thủ tục hành chính của Công chứng viên thực hiện chứng thực 04 thủ tục; Thủ tục hành chính cấp huyện 5 thủ tục và Thủ tục hành chính cấp xã 06 thủ tục.
UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công; UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các tổ chức hành nghề công chứng niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc.  

Huy Hoàng