UBND tỉnh yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng
cms-publish-date 07/06/2018 | 09:40  | cms-view-count: 2279

Để đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian hoàn thành báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2653/UBND-KHTH yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thị xã định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân trên hệ thống thông tin về đầu tư công và gửi báo cáo (bản giấy) về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể như sau:

Trước 11h, ngày 21 hằng tháng báo cáo các nội dung: Mã đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư (nếu đã được cấp mã và chưa cập nhật trên hệ thống); Số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hằng tháng; Bản quét màu (scan màu) các văn bản của dự án, bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu chưa được cập nhật trên hệ thống hoặc có quyết định mới) theo từng dự án (đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ).

Trước ngày 22 hằng tháng báo cáo: tổng hợp số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ): Số liệu tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của đơn vị đến ngày 20 hằng tháng và số lũy kế từ đầu năm đến ngày 20 của tháng báo cáo theo từng nguồn vốn; Đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, phân tích kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp.

Cũng tại Văn bản này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cập nhật số liệu trên cơ sở báo cáo của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; Kho bạc Nhà nước Đắk Nông cung cấp số liệu giải ngân các nguồn vốn (chi tiết từng dự án), để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở rà soát lại báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư trước khi tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện chế độ báo cáo theo nội dung yêu cầu nêu trên kể từ tháng 6/2018 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu được cập nhật trên hệ thống.

H.M