THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
03/10/2017 | 16:14  | View count: 2841

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017.

Theo đó, 464 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện trong năm 2017. Trong đó cấp tỉnh có 368 thủ tục hành chính, cấp huyện có 94 thủ tục hành chính và cấp xã có 2 thủ tục hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã căn cứ vào danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, xây dựng quy trình thực hiện đối với từng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình. Chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng quy trình dịch vụ công trực tuyến và thời gian quy định.

Văn phòng UBND tỉnh: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực truyến mức độ 3 trên cơ sở danh mục được ban hành.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới rộng rãi người dân và doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành, hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Tấn Lê