THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh
11/10/2017 | 10:29  | View count: 2443

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1621/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, danh mục gồm có 237 loại báo cáo. Cụ thể, các báo cáo do UBND tỉnh quy định gồm có 4 nhóm: Quy định tại các quyết định Quy phạm pháp luật có 13 loại báo cáo; Quy định tại các quyết định cá biệt có 33 loại; Quy định tại các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động có 24 loại; Quy định tại các văn bản cá biệt có 30 loại.

Báo cáo do các cơ quan Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh quy định có 137 loại báo cáo.

Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; bảo đảm mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những tiêu chí, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

M.L