Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
10/11/2017 | 10:37  | cms-view-count: 2206

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản đề nghị đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng xăng dầu, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có thông tin, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm về chất lượng xăng đầu, tiến hành lấy mẫu thử nghiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc lấy mẫu thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và Quyết định số 457/QĐ-TĐC ngày 06/4/2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và lưu ý tăng cường lấy mẫu tại các bể chứa xăng dầu của cửa hàng lẻ xăng dầu để tăng cường khả năng phát hiện gian lận về chất lượng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm định tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu cần chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp gian lận đo lường, chất lượng xăng dầu thông qua hệ thống công nghệ như: lắp đặt van tách khí, chia ngăn bể đong cố định… nhằm mục đích che dấu việc bán hàng kém chất lượng.

Thực hiện Công văn số 3568/BKHCN-TTra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp, chỉ đạo xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật. Ngày 08 tháng 11 năm 2017 UBND tỉnh ban hành văn bản số 6303/UBND-KTKH chỉ đạo tăng cường xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Hải quan Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời, thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3633/UBND-NC ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động đối với thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tấn Lê