UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
27/11/2017 | 08:44  | cms-view-count: 2316

Thực hiện Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn chỉ đạo sở Giáo dục – Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

Thực hiện việc thu học phí năm học 2017-2018 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.   

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản thu phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban địa diện cha mẹ học sinh.

Thông báo cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và về việc điều chỉnh điểm b, khoản 2 của Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; theo đó, việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Sam Nguyễn