Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số
27/11/2017 | 02:40  | cms-view-count: 2385

Nhằm thống nhất, chuẩn hóa trong quản lý, lưu trữ, bảo mật và vận hành hệ thống văn bản điện tử, vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND, ngày 28/11/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông tại cơ quan, địa phương.

Nêu gương đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số trong việc ký số văn bản điện tử để gửi, nhận văn bản trên hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, báo cáo kịp thời UBND tỉnh kết quả sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong việc ký số văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết quả sử dụng chứng thư số, chữ ký số để tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã.

Xem chi tiết văn bản: tại đây

M.L