Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
29/11/2017 | 08:51  | cms-view-count: 2671

Ngày 24/11, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Theo kế hoạch, nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Phương thức học tập quán triệt bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương đến điểm cầu phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy. Hội nghị tập trung để tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung vào những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết; đồng thời tiến hành trao đổi, thảo luận, thông qua kế hoạch hành động của tỉnh.

Cán bộ, đảng viên sau khi tham gia các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 do cấp ủy các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

Thời gian tổ chức các lớp học tập, quán triệt, đối với hội nghị cấp tỉnh dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 29-30/11/2017; đối với huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trong tháng 1/2018.

Việc đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ hoàn thành trong quý I/2018.

Theo Đắk Nông Online