Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
14/12/2017 | 03:23  | cms-view-count: 2762

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. Chú trọng thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 22/4/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"; Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra, làm rõ các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ trên địa bàn quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em.

Song Nguyên