Tỉnh Đăk Nông thực hiện một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công
18/12/2017 | 03:00  | cms-view-count: 3742

Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức và hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2, để thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh tại Trung tâm Hành chính công, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
Thời điểm tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành trực thuộc tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công kể từ ngày 18/12/2017.
Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công
Kể từ thời điểm trên, yêu cầu các Sở, Ban, ngành nghiêm túc thực hiện, chấm dứt việc tiếp nhận trực tiếp TTHC tại Sở, ngành mình, chuyển sang tiếp nhận gián tiếp thông qua Trung tâm Hành chính công và thống nhất xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử (http://motcua.daknong.gov.vn/) theo đúng quy trình được thiết lập. Đồng thời thông báo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC liên hệ Trung tâm Hành chính công (Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm hội nghị tỉnh, số 01 đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) để nộp hồ sơ theo quy định.
Đối với việc thu phí, lệ phí liên quan đến giải quyết TTHC, tỷ lệ phân bổ kinh phí được trích để lại, đơn vị được ủy quyền thu thực hiện theo Công văn số 1185/UBND-KTKH ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh và áp dụng kể từ ngày 18/12/2017 . 
Giao các Sở, Ban, ngành cung cấp danh mục phí, lệ phí cho Trung tâm Hành chính công để công khai trước ngày 14/12/2017. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã đăng tải thông tin, truyền thông rộng rãi trong vòng ít nhất 05 ngày để mọi tổ chức, cá nhân được biết và hợp tác thực hiện./.
 
Song Nguyên