Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ
22/12/2017 | 09:58  | cms-view-count: 2691

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật Cảnh vệ đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn; tổ chức huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác liên quan đến cảnh vệ. Xác định cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh vệ; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cảnh vệ trong phạm vi toàn tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các nội dung: Phổ biến pháp luật về cảnh vệ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham gia xây dựng và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Cảnh vệ; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này.Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý. 

Song Nguyên