Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
29/12/2017 | 04:08  | cms-view-count: 2304

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành mới 10 TTHC; sửa đổi, bổ sung 9 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Sở Y tế, Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

M.L