THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt tại thị xã Gia Nghĩa do Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông
09/05/2017 | 09:58  | View count: 48539

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt tại thị xã Gia Nghĩa do Công ty Cổ phần Cấp nước và Phát triển đô thị Đắk Nông cung cấp, bao gồm mức giá được áp dụng kể từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 30/4/2018 và mức giá được áp dụng kể từ ngày 01/5/2018.

Theo đó, mức giá nước sạch thay đổi tùy theo mục đích sử dụng và thay đổi theo mức tiêu thụ hàng tháng đối với nước sinh hoạt các hộ dân cư. Cụ thể như sau:

* Mức giá nước sạch được áp dụng từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 30/4/2018

Đối với nước sinh hoạt các hộ dân cư:  8.800 đồng/m3 đối với 10 m3 đầu tiên; 11.000 đồng/m3 đối với mức tiêu thụ từ 10 m3 - 20 m3; 13.200 đồng/m3 đối với mức tiêu thụ trên 20 m3.

Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng:  14.300 đồng/m3 (tính trên thực tế sử dụng).

Đối với hoạt động sản xuất vật chất: 14.300 đồng/m3 (tính trên thực tế sử dụng).

Đối với kinh doanh dịch vụ: 15,400 đồng/m3 (tính trên thực tế sử dụng).

* Mức giá nước sạch được áp dụng kể từ ngày 01/5/2018

Đối với nước sinh hoạt các hộ dân cư:  10.076 đồng/m3 đối với 10 m3 đầu tiên; 12.595 đồng/m3 đối với mức tiêu thụ từ 10 m3 - 20 m3; 15.114 đồng/m3 đối với mức tiêu thụ trên 20 m3.

Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng:  15.144 đồng/m3 (tính trên thực tế sử dụng).

Đối với hoạt động sản xuất vật chất: 16.374 đồng/m3.

Đối với kinh doanh dịch vụ: 17.633 đồng/m3.

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí dịch vụ môi trường rừng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Sam Nguyễn