Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017
01/02/2018 | 01:59  | cms-view-count: 3248

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toànbộ hoặc một phần năm 2017.

Cụ thể, có 23 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2017; 4 văn bản hết hiệu lực trước ngày 1/1/2017 và 2 văn bản hết hiệu lực một phần năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại file đính kèm.

M.L